DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuan0983493451@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuan0983493451@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuan0983493451@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề thi trắc nghiệm môn vật liệu học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhpham09223@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhue772004@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
conginuadau12345@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Dinhngocmaugiaoanhduong93@gm

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Dinhthihongngoc55@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Dinhthihongngoc55@gmail.com

vừa xem tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: biện pháp tăng cường t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Dinhthihongngoc55@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

sáng kiến kinh nghiệm: biện pháp tăng cường t...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Dinhthihongngoc55@g
26/2/2020 19:47:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Dinhngocmaugiaoanhd
26/2/2020 19:46:35
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
conginuadau12345@gm
26/2/2020 18:49:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhue772004@gm
26/2/2020 13:39:32
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hanhpham09223@gmail
26/2/2020 12:50:57
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tuan0983493451@gmai
26/2/2020 07:45:35
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
traceurtq@gmail.com
25/2/2020 20:23:29
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
longdaica1708@gmail
25/2/2020 12:28:08
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ltkl94@gmail.com
25/2/2020 08:14:39
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tinhyeumuadong00920
24/2/2020 18:56:41

Chính trị học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Chính trị học hay khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị. Đề mục chính trị học này tập hợp các bài giảng chính trị học, tài liệu chính trị học đặc sắc, giáo trình chính trị học phổ dụng và đề thi chính trị học được cập nhật thường xuyên. Trong đó các tài liệu của ngành chính trị học tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học... Tại đây, các bạn có thể tham khảo các tài liệu hay về chính trị học đồng thời cho phép người xem tải các tài liệu về chính trị học hay về để phục vụ việc nghiên cứu, học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Kết quả 1-10 trong khoảng 4,982
Bài giảng Phân phối thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1547
Lượt tải: 15
Bài giảng Phân phối thu nhập nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội Việt Nam trình bày tính tất yếu, khách quan tác dụng của việc tồn tại nhiều nhiều hình thức phân phối thu nhập; các hình thức phân phối bản, các hình thức thu nhập bản, giải pháp từng bước thực hiện cân bằng hội trong phương pháp thu nhập nhân.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 1
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1482
Lượt tải: 12
Trong nội dung của chương 1 Tổng quan các thuyết về nền kinh tế thị trường thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các giai đọan phát triển của thuyết về nền kinh tế thị trường, một số nội dung chủ yếu của trường phái chính, hiện đại.
Chuyên đề: Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1394
Lượt tải: 6
Chuyên đề: Kinh tế thị trường hội chủ nghĩa nhằm trình bày về hoàn cảnh xuất hiện của kinh tế thị trường hội chủ nghĩa, trong quá trình đổi mới kinh tế các nước XHCN, cụ thể Trung Quốc, muốn phát triển sức SX phải cải cách thể chế kế họach hóa tập trung, xây dựng thể chế mới kinh tế thị trường hội chủ nghĩa.
Chuyên đề 2: Lý thuyết kinh tế thị trường xã hội
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1329
Lượt tải: 15
Chuyên đề 2: thuyết kinh tế thị trường hội nhằm trình bày hoàn hoàn cảnh ra đời của kinh tế thị trường hội, các tiêu chuẩn của nền kinh tế thị trường, chính sách kinh tế hội phương thức tổ chức, quả kinh tế hội.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 6
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1172
Lượt tải: 26
Nội dung trình bày trong chương 6 Tòan cầu hóa kinh tế hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thuộc bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nêu khái niệm toàn cầu hóa, nguyên nhân làm nảy sinh thúc đẩy quá trình tòan cầu hóa, bản chất toàn cầu hóa, tác động 2 mặt của toàn cầu hóa.
Chuyên đề 5: Tài chính, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên CNXH
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 900
Lượt tải: 41
Chuyên đề 5: Tài chính, ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên CNXH trình bày tài chính trong thời kỳ quá độ lên CNXH Việt Nam, bản chất, chức năng của tài chính, hệ thống chính sách tài chính. Phân biệt quan hệ kinh tế thông thường quan hệ tài chính.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 4
Dung lượng: 0.6 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 980
Lượt tải: 21
Nội dung của chương 4 Công nghiệp hóa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa hội nhằm trình bày về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhiệm vụ trung tâm xuyên suốt cả thời kỳ quá độ lên CNXH, một số hình kinh nghiệm CNH, HĐH các nước, mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH VN hiện nay.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 3
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1055
Lượt tải: 11
Nội dung trong chương 3 Mấy vấn đề về chế độ sở hữu thành phần kinh tế nước ta nằm trong bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên cnxh, những đổi mới về chế độ sở hữu thành phần kinh tế.
Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế - Chương 2
Dung lượng: 0.8 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 1318
Lượt tải: 43
Nội dung của chương 2 Một số vấn đề về chủ nghĩa bản hiện đại nằm trong bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế nhằm trình bày về thế nào chủ nghãi bản hiện đại, biểu hiện của chủ nghĩa bản độc quyền nhà nước. Quá trình phát triển của CNTB cũng gây ra hậu quả nặng nề cho nhân lọai.
Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng dư của Mác
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: ppt
Lượt xem: 981
Lượt tải: 14
Chuyên đề 1: Một số nhận thức về học thuyết giá trị thặng của Mác nằm trong bài giảng lịch sử học thuyết kinh tế nhằm trình bày về sở về học thuyết giá trị thặng , so sánh giữa công thức lưu thông hàng hóa giản đơn lưu thông bản. Một số nhận thức mới về giá trị sức lao động của Các Mác, của các nhà kinh tế Trung Quốc.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến