DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

từ ngữ về con người và chiến tranh trong nhật...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng nấm sò, ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng và chăm ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề phòng trừ bệnh cho cây ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@gmail.com

vừa xem tài liệu

tài liệu đào tạo nghề kỹ thuật trồng, chăm só...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

tiểu luận: “tư tưởng hồ chí minh về tự học và...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa xem tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhthanhqn97@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

luận văn: thực trạng rủi ro trong thanh toán ...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tb98.peace@gmail.co
20/6/2019 17:25:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho1@gmail.
20/6/2019 14:43:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
55dennhucho@gmail.c
20/6/2019 14:42:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kieuchigdtxcattien@
20/6/2019 14:12:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
dinhthai2392@gmail.
20/6/2019 12:59:56
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thanhnhanq007@gmail
20/6/2019 10:46:55
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthanhtam2510@
20/6/2019 10:33:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ngoducthuanbxd@gmai
20/6/2019 10:25:46
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyhuongleduong@gm
20/6/2019 09:56:24
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
lchituong41@gmail.c
20/6/2019 09:49:58

Kinh Doanh Marketing

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Trong thành công của mỗi doanh nghiệp, có rất nhiều yếu tố, nhưng không thể không kể tới vai trò của những hoạt động marketing bởi marketing chính là chiến lược giúp doanh nghiệp thắng thế trong cuộc chiến giành chỗ đứng trong tâm trí khách hàng. Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với thị trường, để có kế hoạch kinh doanh hiệu quả, cần phải có chiến lược marketing hoàn hảo. Khoaluan.vn tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng về Kinh doanh và marketing hay giúp các bạn sinh viên, giảng viên và các doanh nhân tham khảo học tập, nghiên cứu và làm việc tốt. Nắm vững kiến thức để phát triển doanh số cho công ty cũng như marketing thương hiệu sản phẩm hiệu quả.
Kết quả 71-80 trong khoảng 36,890
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 9 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 1.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 983
Lượt tải: 16
Chương 9 Chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh toàn cầu thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương này mục tiêu nghiên cứu nhằm phân tích nguyên nhân sao các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh toàn cầu, tìm hiểu nội dung các chiến lược cách thức doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, nắm được các vấn đề cần chú trọng xử trong hoạt động kinh doanh toàn cầu.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 888
Lượt tải: 40
Chương 8 Chiến lược cấp chức năng thuộc bài giảng quản trị chiến lược kinh doanh. Trong chương học này mục tiêu nghiên cứu nhằm làm tầm quan trọng của chiến lược cấp chức năng, tìm hiểu nội dung bản chiến lược cấp chức năng phải đặt ra giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp chức năng.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 7 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 761
Lượt tải: 26
Chương 7 Chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Làm tầm quan trọng của chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, tìm hiểu nội dung bản chiến lược cấp đơn vị kinh doanh phải đặt ra giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược cấp đơn vị kinh doanh.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 6 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 1.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 898
Lượt tải: 3
Chương 6 Chiến lược cấp công ty, mục tiêu nghiên cứu trong chương này nhằm: làm tầm quan trọng của chiến lược cấp công ty, tìm hiểu nội dung bản chiến lược cấp công ty phải đặt ra giải quyết, nắm được các loại hình chiến lược kinh doanh cấp công ty.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 5 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 2.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 915
Lượt tải: 32
Chương 5 Phân tích lựa chọn chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Tìm hiểu các công cụ phân tích chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp, nắm được qui trình phân tích cách thức lựa chọn chiến lược kinh doanh.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 1.9 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 786
Lượt tải: 12
Chương 4 Phân tích nguồn lực nội bộ doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộ tác động của chúng đến chuỗi giá trị, tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, nắm được phương pháp đánh giá tác động của nguồn lực nội bộ.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 2.6 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 805
Lượt tải: 19
Chương 3 Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Phân tích nội dung ảnh hưởng của các yếu tố môi trường tổng quát môi trường cạnh tranh trong ngành, tìm hiểu cách thức kiểm soát thông tin về biến động của môi trường bên ngoài, nắm được phương pháp đánh giá tác động của môi trường đến doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 1.8 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 903
Lượt tải: 2
Chương 2 Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Làm bản chất sứ mệnh (hay nhiệm vụ chiến lược) của doanh nghiệp, nắm được nội dung bản nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp, tìm hiểu cách thức thành phần tham gia xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 1 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 2.1 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 896
Lượt tải: 13
Chương 1 Tổng quan về quản trị chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Làm bản chất, tác dụng của chiến lược kinh doanh quản trị chiến lược, tìm hiểu về qui trình quản trị chiến lược, nắm được các yếu tố điều kiện của hoạt động quản trị chiến lược.
Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh: Chương 10 - TS. Nguyễn Văn Sơn
Dung lượng: 2.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 938
Lượt tải: 25
Chương 10 Tổ chức thực hiện kiểm soát chiến lược, mục tiêu nghiên cứu chương này nhằm: Tìm hiểu cách thức cấu trúc tổ chức làm cho tương thích với chiến lược kinh doanh đã lựa chọn, làm nội dung các bước triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh, nắm được qui trình kiểm soát điều chỉnh chiến lược.
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến