DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa xem tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

báo cáo thực tập tốt nghiệp: phân tích quy t...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa xem tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

mẫu biên bản xác nhận tình hình sửa chữa

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

beginning python: using python 2.6 and python...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa xem tài liệu

the python standard library by example

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
uttung@hotmail.com

vừa tải thành công tài liệu

the python standard library by example

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
vietpark94@gmail.co
20/6/2019 23:39:13
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
minhthinh.89@gmail.
20/6/2019 23:39:09
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
khoinhutthong@gmail
20/6/2019 23:38:49
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenkhachathu96@g
20/6/2019 23:37:12
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tranhokhoi@gmail.co
20/6/2019 23:34:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tiensilenhuphong@gm
20/6/2019 22:31:15
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
xxjjjwww11@gmial.co
20/6/2019 21:20:53
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
ntqnhu0901@gmial.co
20/6/2019 21:20:22
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
thuyy3011bnvn@gmail
20/6/2019 20:58:05
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nguyenthuyy3011bnvn
20/6/2019 20:57:33

Thạc Sĩ - Tiến Sĩ - Cao học

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Thạc sĩ, tiến sĩ là một học vị do trường đại học cấp cho nghiên cứu sinh sau đại học. Để hoàn thành xong chương trình Thạc Sĩ - Tiến Sĩ hay Cao học các nghiên cứu sinh phải được công nhận các luận văn, đồ án hoặc các đề tài nghiên cứu. Giới thiệu đến các bạn kho Luận văn cao hoc, luận văn thạc sĩ, tiến sĩ được tổng hợp và chọn lọc rất hay từ các trường đại học hàng đầu. Thư viện luận văn với đây đủ các lĩnh vực từ cao học kinh tế quản lý (thạc sĩ kinh tế, thạc sĩ tài chính, thạc sĩ luật,...), cao học khoa học tự nhiên (thạc sĩ hóa học, thạc sĩ vật lý, thạc sĩ toán học, thạc sĩ sinh học,...), cao học khoa học xã hội (thạc sĩ giáo dục học, thạc sĩ văn học, thạc sĩ lịch sử, thạc sĩ tâm lý học,...) đến cao học kỷ thuật công nghệ (thạc sĩ công nghệ thông tin, thạc sĩ điện tử viễn thông, thạc sĩ kiến trúc xây dựng,...).
Kết quả 5631-5640 trong khoảng 5,632
Tiểu luận: Chính trị và phát triển xã hội - con đường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 419
Lượt tải: 4
Phát triển, từ lâu phạm trù được các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực khác nhau quan tâm nghiên cứu, luận giải nhằm cung cấp phương pháp luận khoa học giúp cho các quốc gia dân tộc tìm kiếm hình, lựa chọn hình thức bước đi cho dân tộc mình, đồng thời tránh được những vấp váp, sai lầm trong quá trình đi lên. Chính trị phát triển hội bộ phận cấu thành của chính trị học của khoa học chính trị. Trong quá trình phát triển của nhân loại, từ khi ...
Tiểu luận:  Văn hóa dân chủ với phát triển xã hội trong điều kiện Đảng cầm quyền
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 357
Lượt tải: 1
Chính chính trị lĩnh vực hoạt động rộng lớn quan trọng của loài người. Lịch sử hoạt động chính trị gắn liền với lịch sử đấu tranh xây dựng hội phát triển đời sống con người. Văn hóa chính trị hình thành phát triển cùng với văn hóa nói chung. Chính trị một phương diện hoạt động, trình độ hoạt động của con người, vậy, sản phẩm của văn hóa. Đến lượt mình, với cách một phương diện của văn hóa, văn hóa chính trị với các tính...
Tiểu luận:  Mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế trong thời kỳ đổi mới ở nước ta
Dung lượng: 0.4 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 417
Lượt tải: 10
Chính trị với kinh tế mối quan hệ bản nhất, quyết định nhất tới sự vận động phát triển của mọi hội. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải nhận thức đầy đủ cả về luận những kinh nghiệm lịch sử về sự tác động của chính trị vào phát triển kinh tế nhằm rút ra những giải pháp thiết thực cho công cuộc đổi mới toàn diện theo định hướng XHCN nước ta. Trong đời sống chính trị, các giai cấp thống trị đều sử dụng quyền lực nhà nước...
Tiểu luận:  Nhìn lại chính sách đối ngoại của Việt Nam sau 20 năm đổi mới
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 441
Lượt tải: 37
Hai mươi năm trước đây Việt Nam bước vào công cuộc đổi mới trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động hết sức phức tạp, nhất sau khi chế độ XHCN bị xoá bỏ Đông Âu, Liên tan phong trào cách mạng thế giới tạm thời rơi vào thoái trào. Tương quan so sánh lực lượng nghiêng về phía lợi cho CNTB - nhất Mỹ - siêu cường duy nhất còn lại sau trật tự thế giới hai cực đã từng tồn tại gần nửa thế kỷ. Dưới tác động của...
Tiểu luận:  Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 346
Lượt tải: 7
Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đã trải qua 20 năm đã thu được những thắng lợi to lớn ý nghĩa lịch sử. Nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. thể nói những thành tựu to lớn vừa qua nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân bản tính quyết định đường lối đổi mới đúng đắn trong kinh tế. Với duy...
LUẬN VĂN:  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh ủy Lai Châu trong giai đoạn mới
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 466
Lượt tải: 36
Hơn 70 năm qua, dưới sự lónh đạo của Đảng cộng sản việt nam, sự nghiệp cách mạng nước ta đó giành được nhiều thắng lợi to lớn: Đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa hội (CNXH) Hai mươi năm qua, công cuộc đổi mới đất nước đó thu được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa, hội, an ninh, quốc phũng…., tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH...
Tiểu luận: Học thuyết "chính danh" của nho giáo và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay
Dung lượng: 0.3 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 816
Lượt tải: 13
Sau 20 năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, công cuộc đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn cả về nhận thức hoạt động thực tiễn. Những thành tựu ấy đã góp phần nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân ta nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Để phát triển tiếp những thành tựu ấy chúng ta đang tiến hành những nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, đẩy mạnh công cuộc đổi mới cụ...
LUẬN VĂN:  Một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Tổng công ty 91 ở Việt Nam
Dung lượng: 0.5 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 369
Lượt tải: 4
Đổi mới doanh nghiệp Nhà nước nói chung đổi mới Tổng công ty Nhà nước nói riêng đặc biệt các Tổng công ty 91 luôn vấn đề trọng tâm của quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa nước ta. Trong những năm qua, Nhà nước đã ban hành nhiều đạo luật, chính sách thực hiện nhiều biện pháp để từng bước hoàn thiện hoạt động quản Nhà nước đối với các Tổng công ty 91 đã...
LUẬN VĂN:  Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ xã tỉnh An Giang trong giai đoạn hiện nay
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 403
Lượt tải: 26
Đội ngũ đảng viên (ĐNĐV) nhân tố chính, bản, chủ yếu nhất cấu thành tổ chức của Đảng. Cho nên, một khi đã xây dựng được ĐNĐV thật sự trong sạch, vững mạnh sẽ điều kiện, tiền đề đặc biệt quan trọng, góp phần quyết định làm cho từng tổ chức đảng vững mạnh, theo đó, cả hệ thống tổ chức Đảng toàn Đảng vững mạnh. Khẳng định nội dung tưởng này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một cách đọng: “Đảng mạnh do chi bộ tốt. Chi bộ tốt ...
LUẬN VĂN:  Quản lý nhà nước đối với tôn giáo ở Lâm Đồng hiện nay - vấn đề và giải pháp
Dung lượng: 0.7 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 399
Lượt tải: 46
Việt Nam một quốc gia đa tôn giáo. Chưa kể vài chục triệu người khác vẫn giữ tín ngưỡng dân gian truyền thống, chỉ tính riêng 6 tôn giáo lớn, nước ta đã gần 1/3 dân số cả nước sinh hoạt tôn giáo thường xuyên. Tôn giáo trở thành nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Trong tình hình đó, Đảng Nhà nước xác định phải tăng cường công tác tôn giáo để vừa đảm bảo nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng...
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến