DANH MỤC THƯ VIỆN SỐ

Hoạt động gần đây

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

phân tích chính sách sản phẩm của công ty app...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmail.com

vừa xem tài liệu

bí mật thành công của "trái táo" apple

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa xem tài liệu

đề kiểm tra 1 tiết hk2 tiếng anh 8 - thcs ngu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

đề kiểm tra 1 tiết hk2 tiếng anh 8 - thcs ngu...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa đăng ký tài khoản thành công

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa xem tài liệu

giáo trình nhập môn mạng máy tính - hồ đắc ph...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.com

vừa tải thành công tài liệu

giáo trình nhập môn mạng máy tính - hồ đắc ph...

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Khánh Chi

vừa tải thành công tài liệu

giáo án bài cuộc khởi nghĩa hai bà trưng (năm...

Thành viên mới

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@gmail.
24/1/2020 15:00:17
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
tienmai@gmail.com
24/1/2020 14:28:38
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
seluhunhan6996@gmai
24/1/2020 13:13:30
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
daothiendang@luvina
24/1/2020 08:22:25
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Ngocnn112004@gmail.
23/1/2020 22:03:19
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
kiuanh17@gmail.com
22/1/2020 18:23:59
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
nhinhiphan03122003@
22/1/2020 17:34:02
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
quynhnhunguyen0409@
21/1/2020 23:09:18
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
trannhu0810@gmail.c
21/1/2020 22:39:21
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
hovanlocthu100@gmai
21/1/2020 22:14:04

Văn hóa xã hội

Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến
Tổng hợp văn bản luật Văn hóa xã hội gồm các thông tư, thông tư liên tịch, quyết định, nghị định, nghị quyết, chỉ thị, ... được Nhà nước và các Bộ ngành khác ban hành căn cứ theo Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung. Văn bản luật Văn hóa xã hội quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Văn bản luật Văn hóa xã hội để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá, đáp ứng nhu cầu về văn hoá ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá thế giới.
Kết quả 2571-2580 trong khoảng 2,575
Quyết định số 3086/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 392
Lượt tải: 37
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆNCHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG KIỂM SOÁT MA TUÝ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Quyết định số 3238/2011/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 342
Lượt tải: 40
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT TÔN VINH DANH HIỆU TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU TỈNH THANH HOÁ
Quyết định số 4813/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 392
Lượt tải: 9
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TÔN VINH DANH HIỆUDOANH NGHIỆP SÀI GÒN TIÊU BIỂUCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quyết định số 5042/QĐ-BCT
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 371
Lượt tải: 3
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG KIỂM SOÁT MA TÚY ĐẾN NĂM 2020 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND
Dung lượng: 0.2 MB
Kiểu file: pdf
Lượt xem: 432
Lượt tải: 42
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỆN CỦ CHI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI
Khoaluan.vn - Thư viện tài liệu số trực tuyến